INTERIOR LOCKS

 • Chrome Mini Push Lock Kit
  Chrome Mini Push Lock Kit
  F480
 • Nickel Mini Push Lock Kit
  Nickel Mini Push Lock Kit
  F481
 • Hafele Nickel Large Button Push Lock
  Hafele Nickel Large Button Push Lock
  M324
 • Large Push Button
& Collar Gold
(For M323)
  Large Push Button & Collar Gold (For M323)
  M325
 • Hafele Nickel Large Push Knob & Rosette
  Hafele Nickel Large Push Knob & Rosette
  M326
 • Push Lock c/w Latch
14-16mm Panel
(Chrome & Silver)
  Push Lock c/w Latch 14-16mm Panel (Chrome & Silver)
  T136
 • ABS Push Lock c/w Latch
13-16mm Panel
(Chrome & Silver)
  ABS Push Lock c/w Latch 13-16mm Panel (Chrome & Silver)
  T137
 • Small Latch For Push Locks
(Brown)
  Small Latch For Push Locks (Brown)
  T138
 • Standard Latch
  Standard Latch
  T139
 • 11mm Catch Plate For Door Lock
  11mm Catch Plate For Door Lock
  T140
 • 11mm Soft Close Catch Plate
  11mm Soft Close Catch Plate
  T141
 • Hafee Small Brown Push Lock With Nickel Knob & Rosette
  Hafee Small Brown Push Lock With Nickel Knob & Rosette
  T261